James Fisher_BGCMap_Thiết bị đánh giá tình trạng ăn mòn trụ điện trên đường dây truyền tải

Model: BGCMap

Hãng sản xuất: James Fisher & Sons Plc (Testconsult) – Anh Quốc

Ứng dụng: đánh giá tình trạng ăn mòn chân trụ điện trên đường dây truyền tải.