MR3000BLA Portable unit_Thiết bị giám sát ảnh hưởng nổ mìn di động

Model: MR3000BLA in Peli case

Hãng sản xuất: Syscom Instruments SA – Thụy Sĩ

Ứng dụng: đo chấn động 3 phương (x,y,z) và áp lực sóng không khí gây ra bởi vụ nổ (giám sát ảnh hưởng nổ mìn)