rst instrument_Ứng dụng RST Digital Inclinometer

Model: RST Digital Inclinometer App

Hãng sản xuất: rst instrument (Canada)

Ứng dụng: Ứng dụng RST Digital Inclinometer là ứng dụng đồng hành cho Hệ thống máy đo chuyển vị ngang kỹ thuật số MEMS Inclinometer. Tải xuống Ứng dụng RST Digital Inclinometer từ Cửa hàng Google Play.

Ứng dụng thường được sử dụng cho:

  • Thu thập dữ liệu tại chỗ.
  • Tương thích với Hệ thống máy đo chuyển vị ngang kỹ thuật số RST Instruments.