James Fisher_PARAS_Thiết bị đánh giá độ đồng nhất, chiều sâu cọc_Phương pháp địa chấn song song

Model: PARAS

Hãng sản xuất: James Fisher & Sons Plc (Testconsult) – Anh Quốc

Ứng dụng: đánh giá độ đồng nhất và chiều sâu móng cọc hiện hữu dựa trên phương pháp địa chấn song song