doseBadge_Thiết bị đo liều tiếng ồn nghề nghiệp

Model: doseBadge

Hãng sản xuất: Cirrus Research – Anh  Quốc

Ứng dụng: đo liều tiếng ồn trong công nghiệp trong các ứng dụng

  • Giám sát tiếng ồn
  • Phơi nhiễm tiếng ồn trong môi trường nguy hiểm
  • Đánh giá tiếng ồn nghề nghiệp và công nghiệp