Optimus Red_Thiết bị đo mức độ âm và đo ồn công nghiệp

Model: Optimus Red

Hãng sản xuất: Cirrus Research – Anh  Quốc

Ứng dụng: đo mức âm SPL (Sound Level) hoặc mức âm lớn nhất Lmax (Maximum Sound Level) sử dụng trong các ứng dụng

  • Khảo sát ồn tại nơi làm việc và tính toán phơi nhiễm tiếng ồn
  • Đánh giá tiếng ồn công nghiệp
  • Lựa chọn bảo vệ thính giác
  • Pháp luật về tiếng ồn và đo tiếng ổn nói chung