MP-1_Thiết bị đo độ dẫn nhiệt, độ khuếch tán nhiệt, nhiệt dung riêng của chất rắn, chất lỏng, hồ & bột mịn

Model: MP-1

Hãng sản xuất: Thermtest Inc – Canada

Ứng dụng: đo độ dẫn nhiệt, độ thấm nhiệt, nhiệt dung riêng của chất rắn, chất lỏng, hồ và bột mịn đáp ứng tiêu chuẩn ASTM 7896-14ISO 22007-2